Trong thập kỷ từ 2011-2019, Ấn Độ chỉ tạo ra 22 ‘kỳ lân’. Hơn 40% số “kỳ lân” của Ấn Độ xuất hiện vào năm 2021.